توضیح مزایای همکاری با بهروز نظری)به طور غیرمستقیم