• مشاور محترم، لطفا با توجه به ارزیابی عملکرد خودت، مدیر مستقیم و مجموعه، نکاتی که برای همکاری در سال جاری در بخش های مختلف لازم می دانید با ما در میان بگذارید، در این فرم ذکر کنید.
    تمامی نوشته های شما فقط در اختیار خانم پارسایی، آقای خلیفه سلطان و آقای نظری قرار می گیرد و فرد دیگری از آن ها مطلع نخواهد شد تا راحت تر نکات را بیان کنید.
  • لطفا اگر در مورد هر بخش نکته ای دارید در باکس مربوطه آن را بنویسید و اگر نکته ای ندارید آن را خالی بگذارید