• اطلاعات فردی

 • سوابق تحصیلی - دوره دبیرستان

 • سوابق تحصیلی - دوره کارشناسی

 • سوابق تحصیلی - دوره کارشناسی ارشد

 • سوابق تحصیلی - دوره دکتری

 • سوابق مشاوره

 • لطفا در کادر زیر اطلاعات آخرین مرکزی که به عنوان مشاور تحصیلی که در آن شاغل بودید شامل مدت اشتغال، حقوق دریافتی در ماه، تاریخ اتمام همکاری و علت ترک آن را بنویسید
 • لطفا در کادر زیر اطلاعات مرکز ماقبل آخر که به عنوان مشاور تحصیلی که در آن شاغل بودید شامل مدت اشتغال، حقوق دریافتی در ماه، تاریخ اتمام همکاری و علت ترک آن را بنویسید
 • خود ارزیابی مهارت های فردی مورد نیاز

  لطفا به هریک آیتم های زیر، به خودتان مطابق دستور العمل زیر نمره بدهید
  عالی = 5 ، متوسط رو به بالا = 4 ، متوسط = 3 ، متوسط رو به پایین = 2 ، ضعیف = 1
  محدودیتی در انتخاب نرم افزارها ندارید ولی در صورتی که تسلط شما در نرم افزار انتخاب شده در سطح متوسط و یا پایین در شما وجود داشته باشد و هنگام مصاحبه فردی این مورد تشخیص داده شود، یک نمره منفی تاثیرگذار برای گزینش شما لحاظ خواهد شد.
 • این قسمت می تواند شامل افتخارات، دوره هایی که در این حوزه گذرانده اید و دیگر توانمندی های خاص شما باشد