• مدیر محترم، لطفا عملکرد پشتیبان های تحت هدایت خود در آیتم های زیر بررسی کرده و در صورت وجود نکته ای منفی در مورد پشتیبان خاص که لازم است ما برای عقد قرارداد در سال جدید در نظر داشته باشیم، در این فرم آن ها را ثبت کنید

    آیتم های مورد بررسی:
    انجام کارهای پشتیبانی - حضور در حوزه آزمون - تماس با دانش آموزان عادی آزمون - نحوه ارتباط با دانش آموز و خانواده - مدت حضور در مرکز - تماس جذب - ثبت نام آزمون - ثبت نام کلاس - ثبت نام همایش - ثبت نام نکته و تست - ثبت نام پانسیون - ثبت نام اردوی نوروزی - ثبت نام انتخاب رشته - فروش کتاب - دوره های آموزش مشاورین - حضور در جلسات پنجشنبه ها - تعامل با دیگر پشتیبان ها - انجام فعالیت های خارج از قوانین مجموعه - آشنایی با خدمات کانون - داشتن مشکل خاص