روزمه

 • اطلاعات فردی

 • اطلاعات آخرین مدرک تحصیلی

 • سوابق شغلی

 • لطفا در کادر زیر سوابق آخرین شغل خود شامل نام مرکزی که در آن شاغل بودید، عنوان شغلی، شرح وظایف، مدت اشتغال، حقوق دریافتی در ماه، تاریخ اتمام همکاری و علت ترک آن را بنویسید
 • لطفا در کادر زیر سوابق شغل ما قبل آخر خود شامل نام مرکزی که در آن شاغل بودید، عنوان شغلی، شرح وظایف، مدت اشتغال، حقوق دریافتی در ماه، تاریخ اتمام همکاری و علت ترک آن را بنویسید
 • مهارت های فردی

  محدودیتی در انتخاب ویژگی ها ندارید ولی در صورتی که ویژگی انتخاب شده با یک سطح متوسط یا پایین در شما وجود داشته باشد و هنگام مصاحبه فردی این مورد تشخیص داده شود، یک نمره منفی تاثیرگذار برای گزینش شما لحاظ خواهد شد.
  محدودیتی در انتخاب نرم افزارها ندارید ولی در صورتی که تسلط شما در نرم افزار انتخاب شده در سطح متوسط و یا پایین در شما وجود داشته باشد و هنگام مصاحبه فردی این مورد تشخیص داده شود، یک نمره منفی تاثیرگذار برای گزینش شما لحاظ خواهد شد.
  محدودیتی در انتخاب ندارید ولی دقت کنید اگر یک بخش را انتخاب نکنید، شانس خود را برای استخدام کاهش داده اید
 • شرایط همکاری

 • با توجه به ارسال بیش از 200 رزومه برای همکاری، پیشنهاد می شود هر نکته مثبتی که در گزینش شما موثر است را حتما در این بخش بنویسید